STANOVY

Název: Kosmetologická společnost České republiky

Poslání organizace : Kosmetologická společnost České republiky sdružuje odbornou veřejnost zabývající se problematikou kosmetických výrobků a kosmetiky vůbec, t.j. výrobou, hodnocením i používáním kosmetických výrobků a legislativními opatřeními s touto činností souvisejícími. Spolupracuje s obdobnými zahraničními organizacemi a odbornými pracovišti, u nás spolupracuje zejména s Českou společností chemickou a Českou lékařskou společností. Posláním organizace je vyvíjet a organizovat odbornou, výzkumnou a pedagogickou (vzdělávací ) činnost, organizovat výměnu zkušeností zejména formou konferencí, seminářů, odborných schůzí a individuálních stáží. Akce pro všechny členy organizuje společnost minimálně 1 x ročně.
Kosmetologická společnost České republiky je nezávislá , nepolitická organizace, jejímž cílem je pečovat o odbornou úroveň a neustále ji zvyšovat.


Zásady hospodaření : Kosmetologická společnost České republiky hospodaří 
s vlastním majetkem a majetkem, který jí byl předán do užívání. Prostředky potřebné pro činnost získává z členských příspěvků, vlastní činnosti a z darů občanů a organizací. Hospodaří zcela samostatně a nese za své hospodaření majetkovou odpovědnost.

Členství : Kosmetologická společnost ČR sdružuje odbornou veřejnost podle čl.3. Členství ve společnosti je vyjádřeno vydáním členské legitimace po zaplacení členského příspěvku. O členství rozhoduje výbor společnosti.
Vnitřní organizace: Činnost společnosti je řízena voleným výborem, jehož funkční období je dvou až čtyřleté. Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda společnosti nebo člen společnosti výborem k tomu pověřený. Schůze výboru svolává předseda společnosti nejméně 2 x ročně. Výbor je volen přímo, předseda je volen zvoleným výborem.

Zánik společnosti : K zániku společnosti dojde na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny hlasů.