Přehled právních předpisů kosmetika

aktualizoval:
datum:
Lubomír Berka
1.1.2020
oblast označení název účinné od poslední změna            
obecné            
hygienické požadavky   258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 14.07.2000 471/2005 Sb. 151/2011 Sb. 223/2013 Sb. 267/2015 Sb. 27.9.2005 7.6.2011 1.8.2013 1.12.2015
hygienické požadavky   490/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví  01.01.2001 472/2006 Sb. 41/2016 Sb. 1.11.2006 15.2.2016
hygienické požadavky   306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 01.10.2012 244/2017 Sb. 30.08.2017
hygienické požadavky   137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 01.04.2004 602/2006 Sb. 01.01.2007
voda   252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody  01.05.2004 187/2005 Sb. 293/2006 Sb. 83/2014 Sb. 70/2018 Sb. 1.6.2005  19.7.2006 29.5.2014 27.4.2018
voda   35/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody z koupališť 15.02.2004 134/2004 Sb. 30.03.2004
potravinářské materiály    38/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 01.02.2001 271/2008 Sb. 386/2008 Sb. 127/2009 Sb. 111/2011 Sb. 15.8. 2008 23.10. 2008 15.5.2009 1.5.2011
potravinářské materiály    1935/2004 ES Nařízení EP a Rady ES o materiálech určených pro styk s potravinami 27.10.2004    
potravinářské materiály    10/2011 EU Nařízení Komise (EU) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami 14.01.2011 1416/2016 ES 831/2018 EU 37/2019 EU 29.4.2017 6.6.2018 10.1.2019
potravinářské materiály    409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 15.12.2005 352/2013 Sb. 339/2015 Sb. 23.11.2014 29.12.2015
potravinářské materiály    82/711 ES Směrnice Rady, která ustanovuje základní pravidla pro migrační zkoušky složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami 18.10.1982 97/48/ES 29.07.1997
potravinářské materiály    2023/2006 ES Nařízení Komise ES o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami  22.12.2006    
potravinářské materiály    450/2009 ES Nařízení Komise ES o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami  29.05.2009    
kosmetika            
kosmetika   76/768 ES Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků 27.07.1976 viz 1223/2009 EU
kosmetika   1223/2009 EU Narizeni EP a Rady (ES) o kosmetickych pripravcich.
30.11.2009 344/2013 EU 483/2013 EU 658/2013 EU 1197/2013 EU 358/2014 EU 866/2014 EU 1003/2014 EU 1004/2014 EU 1190/2015 EU 1298/2015 314/2016 EU 621/2016 EU 622/2016 EU 1120/2016 EU 1221/2016 EU 1143/2016 EU 1198/2016 EU 237/2017 EU konsolidované znění  4.4.2013 24.5.2013 10.6.2013 25.11.2013 10.4.2014  9.8.2014 26.9.2014 26.9.2014 21.7.2015 29.7.2015 5.3.2016 22.4.2016 22.4.2016 12.7.2016 12.7.2016 14.7.2016 11.2.2017 27.11.2019
kosmetika   674/2013/EU Prováděcí rozhodnutí komise o pokynech k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích 15.12.2013    
kosmetika   494/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků 07.12.2005    
kosmetika   96/335/EHS Rozhodnutí Komise (ES), kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředích 08.05.1996 2006/257/ES 09.02.2006
kosmetika   655/2013 EU Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky  10.07.2013    
detergenty            
    648/2004/ES Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) o detergentech 31.03.2004 907/2006/ES 1336/2008/ES 219/2009/ES 551/2009/ES 259/2012 EU konsolidované znění 21.6.2006 31.12.2008 31.3.2009 26.6.2009 30.3.2012         1.6.2015
bezpečnost výrobku            
    2001/95/ES Evropského parlamentu a Rady ES o obecné bezpečnosti výrobků 03.12.2001 konsolidované znění 02001L0095-20100101 01.01.2010
    102/2001 Sb. Zákon, o obecné bezpečnosti výrobků 01.06.2001 146/2002 Sb. 277/2003 Sb. 348/2004 Sb. 229/2006 Sb. 160/2007 Sb. 378/2007 Sb. 490/2009 Sb. 281/2009 Sb. 18/20012 Sb. 64/2014 Sb. 243/2016 Sb. 183/2017 Sb. 1.1.2003 1.5.2004 1.5.2004 29.5.2006 2.7.2007 31.12.2007 1.1.2010 1.1.2011 1.1.2013 1.5.2014 29.7.2016 1.7.2019
    396/2004 Sb. Nařízení vlády ČR o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků 07.07.2004 175/2010 Sb. 04.07.2010
    2019/417/EU Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/417 ze dne 8. listopadu 2018, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a jeho systému oznamování (oznámeno pod číslem C(2018) 7334) 08.11.2018    
ostatní požadavky            
SVP   ČSN EN ISO 22716 Kosmetika - Správná výrobní praxe (SVP) - Směrnice pro správnou výrobní praxi 01.05.2008    
mikrobiologie   ČSN EN ISO 22717 Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa 01.02.2010    
mikrobiologie   ČSN EN ISO 22718 Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus 01.02.2010    
mikrobiologie   ČSN EN ISO 21149 Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií 01.02.2010    
mikrobiologie   ČSN ISO 18415 Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů 01.01.2009    
mikrobiologie   ČSN ISO 21148 Kosmetika - Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování 01.01.2009 ČSN ISO 21148 ZMĚNA Z1 01.09.2009
přírodní kosmetika a biokosmetika     CPK standardy pro přírodní kosmetiku a biokosmetiku 04.11.2015 3. vydání