Přehled právních předpisů EMS
aktualizoval:
datum:
Lubomír Berka
1.1.2020
oblast označení název účinné od poslední změna            
             
obecné            
obecné   17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 16.01.1992 123/1998 Sb. 100/2001 Sb. 1.7.1998 1.1.2002
obecné   114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 01.06.1992 312/2008 Sb. 18/2010 Sb. 64/2011 Sb. 1.10.2008 2.1.2010 18.3.2011
obecné   189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení   222/2014 Sb. 86/2019 Sb. 1.11.2014 1.4.2019
obecné   123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí 01.07.1998 413/2005 Sb. 6/2010 Sb. 83/2015 Sb. 1.1.2006 8.1. 2010 1.9.2015
obecné   103/2010 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí  30.03.2010 257/2015 Sb. 09.10.2015
obecné   167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 22.04.2008 227/2009 Sb. 281/2009 Sb. 85/2012 Sb. 64/2014 Sb. 250/2014 Sb. 183/2017 Sb. 98/2019 Sb. 1.7.2010 1.1.2011 19.4.2012 1.56.2014 1.1.2015 1.7.2017 1.5.2019
obecné   100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 01.01.2002 216/2007 Sb. 49/2010 Sb. 38/2012 Sb. 39/2015 Sb. 256/2016 Sb. 326/2017 Sb. 1.7.2008 23.2. 2010 31.1.2012 1.4.2015 5.8.2016 1.11.2017
obecné   282/1991 Sb. Zákon o České inspekci žívotního prostředí  15.07.1991 167/2008 Sb. 227/2009 Sb. 30.12.2010
obecné   388/1991 Sb. Zákon o Státním fondu životního prostředí ČR 01.01.1992 482/2004 Sb. 07.09.2004
obecné   395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny 11.06.1992 30/2009 Sb. 262/2009 Sb. 17/2011 Sb. 393/2012 Sb. 123/2017 Sb. 1.2.2009 1.10.2009 1.3.2011 1.4.2013 1.6.2017
obecné   208/2012 Sb.  Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu      
obecné   142/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 01.08.2018    
obecné   318/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 29.10.2013 73/2016 Sb. 207/2016 Sb. 1.5.2016 1.7.2016
obecné   457/2001 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí      
obecné   353/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup pro jejich ověřování a postup pro udělování a odnímání osvědčení      
obecné   44/1988 Sb. Horní zákon 01.07.1988 157/2009 Sb. 227/2009 Sb. 281/2009 Sb. 1.8.2009 1.7.2009 3.9.2009
obecné   62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích 01.07.1988 124/2008 Sb. 223/2009 Sb. 227/2009 Sb. 281/2009 Sb. 1.7.2008 28.12.2009 1.7.2010 1.1.2011
obecné   334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992 9/2009 Sb. 227/2009 Sb. 281/2009 Sb. 41/2015 Sb. 23.1.2009 1.7.2010 1.1.2011 1.4.2015
obecné   289/1995 Sb. Lesní zákon 01.01.1996 167/2008 Sb. 227/2009 Sb. 281/2009 Sb. 267/2006 Sb. 17.8.2008  1.7.2010 1.1.2011 1.1.2013
obecné   258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001 471/2005 Sb. 151/2011 Sb. 223/2013 Sb.  27.9.2005 7.6.2011 1.8.2013
obecné   272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 01.11.2011 217/2016 Sb. 30.07.2011
obecné   85/2012 Sb. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a změně některých zákonů      
obecné   64/1987 Sb.m.s. Vyhláška o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 17.08.1986 14/2007 Sb.m.s. 01.01.2007
obecné   166/2006/ES Nařízení EP a Rady EU, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek 24.02.2006    
obecné   167/2008 Sb.  Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008 227/2009 Sb. 281/2009 Sb. 85/2012 Sb. 1.7.2010 1.1.2011
obecné   295/2011 Sb. Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění 01.01.2012    
obecné   17/2009 Sb. Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 01.02.2009    
integrovaná prevence            
integrovaná prevence   76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci (IPPC) 01.01.2003 25/2008 Sb. 227/2009 Sb. 281/2009 Sb. 85/2012 Sb. 69/2013 Sb. 64/2014 Sb. 39/2015 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                            12.2.2008 19.3.2013 1.5.2014 1.4.2015
integrovaná prevence   288/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci 05.10.2013    
integrovaná prevence   25/2008 Sb.  Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 12.02.2008 227/2009 Sb. 281/2009 Sb. 77/2011 Sb. 201/2012 Sb. 169/2013 Sb. 184/2014 Sb. 223/2015 Sb. 255/2016 Sb. 1.7.2010 1.1.2011 25.3. 2011 1.10.2015 1.9.2016
integrovaná prevence   554/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
01.01.2003 363/2010 Sb. 01.01.2011
integrovaná prevence   145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí 29.04.2008 450/2011 Sb. 01.01.2012
vody            
vody   254/2001 Sb. Vodní zákon 01.01.2002 181/2009 Sb.
157/2009 Sb. 227/2009 Sb. 281/2009 Sb. 150/2010 Sb. 273/2010 Sb. 151/2011 Sb. 275/2013 Sb.  303/2013 Sb. 61/2014 Sb. 64/2014 Sb. 187/2014 Sb. 113/2018 Sb.
1.7.2009
1.8.2009 1.7.2010 1.1.2011 1.8.2010 1.8.2010 7.6.2011 1.1.2014 1.1.2019
vody   431/2001 Sb. Vyhláška o obsahu vodní bilance,způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci 01.01.2002    
vody   432/2001 Sb. Vyhláška o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu 01.01.2002 620/2004 Sb. 40/2008 Sb. 336/2011 Sb. 1.1.2005 15.2.2008 6.12.2011
vody   471/2001 Sb. Vyhláška o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 01.01.2002 255/201 Sb.  
vody   20/2002 Sb. Vyhláška o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody 18.01.2002 93/2011 Sb. 27.04.2011
vody   195/2002 Sb. Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů  a provozních řádů vodních děl 22.05.2002    
vody   225/2002 Sb. Vyhláška o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně      
vody   236/2002 Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území      
vody   241/2002 Sb. Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě      
vody   590/2002 Sb. Vyhláška o technických ukazatelích na vodní díla   367/2005 Sb.  
vody   293/2002 Sb. Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 02.07.2002 110/2005 Sb. 01.04.2005
vody   7/2003 Sb. Vyhláška o vodoprávní evidenci 01.07.2003 7/2007 Sb. 01.07.2007
vody   416/2010 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
01.01.2011 57/2016 Sb. 01.03.2016
vody   71/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto vod      
vody   125/2004 Sb. Vyhláška kterou se stanoví vzor hlášení pro výpočet poplatku za odebranou podzemní vodu 11.03.2004    
vody   142/2005 Sb. Vyhláška o plánování v oblasti vod      
vody   123/2012 Sb. Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 01.06.2012    
vody   328/2018 Sb. Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových 01.01.2019    
vody   252/2004 Sb. Vyhláška kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 01.05.2004 293/2006 Sb. 19.06.2006
vody   450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 01.05.2006 175/2011 Sb. 66/2014 Sb. 15.7.2011 1.9.2014
vody   274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002 186/2006 Sb.  281/2009 Sb. 275/2013 Sb. 1.1.2007 1.1.2011 1.1.2014
vody   428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002 515/2006 Sb. 120/2011 Sb. 48/2014 Sb. 1.1.2007 6.5.2011 1.4.2014
vody   305/2000 Sb. Zákon o povodích 01.01.2001    
vody   393/201 Sb. Vyhláška o oblastech povodí 01.01.2011    
vody   79/2018 Sb. Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace 01.06.2018    
vody   103/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech 11.04.2003 219/2007 Sb. 108/2008 Sb. 1.9.2007 4.4.2008
vody   24/2011 Sb. Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 04.03.2011 49/2014 Sb. 312/2015 Sb. 350/2016 Sb. 1.4.2014 1.12.2015 1.11.2016
vody   49/2011 Sb. Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod      
vody   98/2011 Sb. Vyhláška o způsobu hodnocení stavu povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod 15.05.2011 313/2015 Sb. 154/2016 Sb. 1.12.2015 20.5.2016
vody   155/2011 Sb. Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání      
vody   178/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků      
vody   262/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu      
vody   216/2011 Sb. Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 01.08.2011    
vody   5/2011 Sb. Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod 26.01.2011 264/2015 Sb.  349/2016 Sb. 20.10.2015 1.11.2016
vody   252/2013 Sb.  Vyhláška o rozsahu údajů v evidenci stavu povrchových a podzemních vod a no způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačního systémů veřejné správy      
vody   401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 01.01.2016    
vody   414/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) 01.01.2014    
ovzduší            
ovzduší   201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 01.09.2012 87/2014 Sb. 369/2016 Sb. 172/2018 Sb. 1.6.2014 1.1.2017 1.9.2018
ovzduší   312/2012 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší   154/2014 Sb.  
ovzduší   415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 01.12.2012 155/2014 Sb. 406/2015 Sb. 171/2016 Sb. 452/2017 Sb. 190/2018 Sb. 216/2016 Sb. 1.8.2014 1.1.2016 31.5.2016 1.1.2018 1.9.2018 1.1.2020
ovzduší   56/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových  vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách      
ovzduší   229/2004 Sb. Vyhláška kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti 05.01.2004    
ovzduší   695/2004 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů   212/2006 Sb. 315/2008 Sb. 292/2009 Sb. 164/2010 Sb. 227/201 Sb. 85/2012 Sb. 201/2012 Sb. 383/2012 Sb. 257/2014 Sb.  
ovzduší   365/2005 Sb. Nařízení vlády o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů      
ovzduší   73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 01.09.2012 89/2017 Sb. 01.04.2017
ovzduší   597/2006 Sb. Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 31.12.2006 42/2011 Sb. 15.03.2011
ovzduší   615/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 31.12.2006 475/2009 Sb. 294/2011 Sb. 1.1.2010 1.11. 2011
ovzduší   34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.01.2016    
ovzduší   337/2010 Sb. Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky 03.01.2011 257/2011 Sb. 14.09.2011
ovzduší   330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 15.10.2012 83/2017 Sb. 01.04.2017
ovzduší   12/2009 Sb. Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
01.05.2009    
ovzduší   257/2012 Sb. Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů 01.09.2012 472/2017 Sb. 01.01.2018
ovzduší   13/2009 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv 28.01.2009    
ovzduší   372/2007 Sb. Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
01.01.2008    
ovzduší   406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 01.01.2001 124/2008 Sb.  223/2009 Sb.  1.7.2008 28.12.2009
ovzduší   276/2007 Sb. Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů 01.11.2007    
ovzduší   2037/2000/ES Nařízení EP a Rady EU o látkách poškozujících ozónovou vrstvu 01.10.2000 473/2008/ES 01.01.2008
ovzduší   842/2006/ES Nařízení EP a Rady EU o některých fluorovaných skleníkových plynech 15.06.2006 1137/2008/ES 11.12.2008
ovzduší   1494/2007/ES Nařízení Komise EU, kterým se stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované skleníkové plyny 01.04.2008    
ovzduší   1005/2009 ES Nařízení EP a Rady EU o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu      
ovzduší   517/2014 ES Nařízení EP a Rady EU o  fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení ES č. 842/2006      
ovzduší   695/2004 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů  31.12.2004 212/2006 Sb. 315/2008 Sb. 292/2009 Sb. 164/2010 Sb. 227/2009 Sb. 165/2010 Sb. 1.6.2006 1.9.2008 1.10.2009 31.5.2010 1.7.2010 31.5.2010
ovzduší   287/2010 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví      
ovzduší   1516/2007/ES Nařízení Komise EU, kterým se stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny 19.12.2007    
ovzduší   199/2011 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 30.07.2011    
ovzduší   351/2012 Sb. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv 01.11.2012 189/2018 Sb. 01.09.2018
odpady            
odpady   185/2001 Sb. Zákon o odpadech 01.01.2002 157/2009 Sb. 227/2009 Sb. 281/2009 Sb. 154/2010 Sb. 31/2011 Sb. 264/2011 Sb. 169/2013 Sb. 184/2014 Sb. 229/2014 Sb. 1.8.2009 1.7.2010 1.1.2011 1.7.2010 18.2.2011 31.8. 2011 1.10.2013 1.10.2014 1.1.2015
odpady   94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 01.04.2016    
odpady   93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 01.04.2016    
odpady   383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 01.01.2002 351/2008 Sb.
478/2008 Sb. 170/2010 Sb. 93/2013 Sb. 35/2014 Sb. 27/2015 Sb. 83/2016 Sb. 200/2019 Sb.
1.11.2008
1.1.2009 15.6.2010 12.4.2013 1.4.2014 1.3.2015 21.3.2016 1.9.2019
odpady   170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů  15.06.2010 212/2015 Sb. 01.01.2016
odpady   384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly (PCB) 01.01.2002    
odpady   237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 27.05.2002 353/2005 Sb. 15.09.2005
odpady   197/2003 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR 01.06.2003 473/2009 Sb. 31.12.2009
odpady   294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 15.09.2005 341/2008 Sb. 61/2010 Sb. 93/2013 Sb. 12.09.2008
odpady   352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 15.09.2005 65/2010 Sb. 285/2010 Sb. 249/2012 Sb. 200/2014Sb. 31.3.2010 1.11.2010 1.8.2012 1.10.2014
odpady   481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 02.01.2013 101/2018 Sb. 06.07.2018
odpady   341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 01.11.2008    
odpady   352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 01.11.2008 54/2010 Sb. 158/2011 Sb. 105/2014 Sb. 270/2015 Sb. 25.2.2010 1.7.2011 15.6.2014 10.1.2016
odpady   374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 01.11.2008    
odpady   850/2004/ES Nařízení EP a Rady EU o perzistentních organických znečisťujících látkách 16.04.2007 304/2009/ES 05.05.2009
odpady   1013/2006/ES Nařízení EP a Rady EU o přepravě odpadů 30.11.2007 308/2009/ES 19.04.2009
odpady   157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem 01.08.2009    
odpady   382/2001 Sb. Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002 504/2004 Sb. 01.10.2004
odpady   437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady  01.01.2017    
odpady   248/2015 Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 01.10.2015    
odpady   294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 05.08.2005 387/2016 Sb. 01.01.2017
odpady   321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 01.01.2015    
odpady   130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 01.06.2019    
obaly            
obaly   477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002 274/2001 Sb. 94/2004 Sb. 237/2004 Sb. 94/2004 Sb. 237/2004 Sb. 257/2004 Sb. 444/2005 Sb. 66/2006 Sb. 296/2007 Sb. 25/2008 Sb. 77/2011 Sb. 167/2014 Sb. 62/2014 Sb. 64/2014 Sb. 149/2017 Sb.                                                                      1.7.2017
obaly   111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů      
obaly   641/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 01.01.2005    
chemie            
chemie   350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 01.01.2012 279/ 2013 Sb. 61/2014 Sb. 07.04.2014
chemie   258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 14.07.2000 471/2005 Sb. 151/2011 Sb. 223/2013 Sb. 267/2015 Sb. 27.9.2005 7.6.2011 1.8.2013 1.12.2015
chemie   162/2012 Sb. Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi 14.06.2012    
chemie   265/2010 Sb. Vyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích 01.10.2010    
chemie   61/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech 15.03.2013    
chemie   48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 01.07.1982    
chemie   163/2012 Sb. Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 14.06.2012    
chemie   224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 01.10.2015    
chemie   225/2015 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B 01.10.2015    
chemie   228/2015 Sb. Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 01.10.2015    
chemie   103/2006 Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu   226/2015 Sb. 01.10.2015
chemie   254/2006 Sb. Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek      
chemie   255/2006 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o zavážné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie      
chemie   256/2006 Sb. Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií      
chemie   428/2004 Sb. Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické  01.08.2004    
chemie   481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních      
chemie   482/2004 Sb. Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravyk klasifikovanými jako vysoce toxické      
chemie   394/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 09.08.2006    
chemie   65/2011 EU Restriction of the use of Hazardeous Substances RoHS      
chemie   1907/2006/ES Nařízení EP a Rady EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH) 1.6.2007
1.6.2009
1272/2008/ES
134/2009/ES
552/2009/ES
20.1.2009
20.2.2009
27.6.2009
chemie   1272/2008/ES Nařízení EP a Rady EU o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 20.1.2009
1.12.2010
1.6.2015
286/2011 ES 618/2011 ES 521/2019 ES                                                                                                                                                                                                              27.3.2019
chemie   648/2004/ES Nařízení EP a Rady EU o o detergentech 31.03.2004    
energetika            
energetika   406/2000 Sb. Úplné znění zákona o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 01.01.2001 61/2008 Sb 299/2011 Sb. 318/2012 Sb. 310/2013 Sb. 318/2012 Sb. 103/2015 Sb. 131/2015 Sb. 26.2.2008 13.11. 2011 1.1.2013 2.10.2013 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016
energetika   303/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje
01.10.2012    
energetika   441/2012 Sb. Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 01.01.2013    
energetika   78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 01.04.2013 230/2015 Sb. 01.12.2015
energetika   118/2013 Sb. Vyhláška o energetických specialistech 01.06.2013    
energetika   194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 01.08.2013    
energetika   193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 01.01.2013    
energetika   480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 01.01.2013 309/2016 Sb.  11.10.2016
energetika   319/2019 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 01.01.2020